Post

 

 매수

 보유

대신증권우

9,758

17.10 ~

한화케미칼

33,710

17.10 ~

메리츠종금

4,700 

17.10 ~ 

기아차

32,107 

17.10 ~

화성산업

14,749

17.10 ~ 


 도 종목

 매수가

 매도가

 수익률

 보유 기간

 엔씨소프트

 40,075

 44,300

 10.5%

 07.10 ~ 08.09

 대우차판매

 2,318

 3,800

 63.9%

 10.04 ~ 10.08

 게임빌

 17,661

 26,500

 50%

 09.10 ~ 10.08

 미래나노텍

 7,339

 10,500

 43%

 07.10 ~ 10.08

 하이닉스

 20,291

 22,000

 8.4%

 07.10 ~ 10.08

 3노드디지탈

 1,663

 2,335

 40.4%

 07.10 ~ 10.10

 나이스정보통신

 3,632

 3,865

 6.4%

 08.09 ~ 11.03

 코웰이홀딩스

 3,483

 4,150

 19.1%

 11.03 ~ 11.08

 KT&G

 68,994

 74,700

 7.9%

 09.09 ~ 12.05

 국제엘렉트릭

 8,840

 18,400

 106%

 10.02 ~ 12.05

 토필드

 2,457

 2,555

 3.9%

 08.08 ~ 13.07

 미래에셋증권

 38,100

 40,850

 6.88%

 13.05 ~ 14.05

 POSCO

 335,400

 292,500

 12.76%

 12.05 ~ 14.11

 LG디스플레이

 21,320

 32,700

 53.54%

 11.08 ~ 14.11

 준화그룹(0711)

 1.77

 1.2

 32%

 07.10 ~ 15.01

 동서

 10,155

 40,800

 306%

 10.08 ~ 15.08

 동서

 10,155

 34,300

 241.32%

 10.08 ~ 15.10

 현대차

 144,338

 144,750

 1.81%

 15.06 ~ 16.03

 SK이노베이션

 108,632

 142,000

 30,71%

 12.05 ~ 16.06

 SK이노베이션

 108,632

 149,000

 37.16%

 12.05 ~ 16.08

 OCI

 91,300

 98,700

 8.1%

 16.08 ~ 16.10

 LG화학

258,900 

 287,000

10.8%

12.05 ~17.07

 미래에셋대우

9,400 

10,700 

13.8%

17.05 ~ 17.07

 파라다이스

13,740

16,150

17.27%

16.10 ~ 17.10

 현대백화점

86,700

100,750 

 16.20%

17.10 ~ 17.12 

 


현대백화점을 매도하고 대신증권우를 추가 매수...

그리고 중간에 사고쳐서 어쩔수 없이 인출.. 

현백이 배당이 짜다보니 배당 높은걸로 이동할수 밖에 없었다... 흐흐흠..

'투자 관련 > 매매일지' 카테고리의 다른 글

181102 - 매매일지  (0) 2018.11.02
180901 - 매매일지  (0) 2018.09.01
171226 - 매매일지  (0) 2017.10.16
171012 - 매매일지  (0) 2017.10.13
170717 - 매매일지  (0) 2017.07.18
170518 - 매매일지  (0) 2017.05.20
댓글쓰기 폼

▲ top